สม้ครอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ระดับพื้นฐาน
อบรม : 29 มกราคม 2564
เวลา 9.00-12.00 น.
วิทยากร : คุณสุกัญญา สิตวัน

การจัดการเรียนการสอนด้วย WebEx Meeting

อบรม : 14 มกราคม 2564
วิทยากร : คุณศิริรัตน์ จันไต้

การจัดการเรียนการสอนด้วย WebEx Meeting

อบรม : 7 มกราคม 2564
วิทยากร : คุณปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว