สม้ครอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับบุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564รูปแบบการอบรม
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการทำงานในที่พักอาศัย (Work From Home : WFH)
จึงขอปรับเปลี่ยนการอบรม หลักสูตร การใช้งาน Google Data Studio จากวันที่ 29 เมษายน 2564 เป็น วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
เวลา 8.30 - 16.30


สำหรับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์

Meeting link: เข้าอบรมออนไลน์
Meeting number:182 541 6884
Password: YJy22FmMx2Z
Host key: 534578
Agenda: อบรมการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ (MS Word) ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เวลา 9.30 - 15.30 น.

21 พ.ค. 2564

สำหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

19 พ.ค. 2564

สำหรับนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์

25 พ.ค. 2564

สำหรับนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์

รายงานเปรียบเทียบข้อมูลการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564