📒 การใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel สำหรับนิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม อบรมวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 คลิกเข้าอบรม
📒 การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint และ Infographic สำหรับนิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม อบรมวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 .
คลิกเข้าอบรม
📒 การใช้ Google App สำหรับนิสิตสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 -16.30 น.