สำหรับนิสิต

รายชื่อผ่านการอบรม

ตารางอบรมประจำสัปดาห์

Google Classroom

สำหรับนิสิต

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

Google Classroom

สำหรับนิสิต

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

เวลา 14.00 น. - 16.00 น.

Google Classroom

สำหรับนิสิต

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

Google Classroom

สำหรับนิสิต

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

เวลา 14.00 น. - 16.00 น.

Google Classroom

สำหรับนิสิต

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

เวลา10.00 น. - 12.00 น.

Google Classroom

สำหรับนิสิต

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

เวลา 10.00 น. - 16.00 น.

คู่มือการใช้งาน/เอกสารประกอบการอบรม