ตารางอบรมออนไลน์

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

สำหรับนิสิต

5 พ.ค. 63

เวลา 13.00 - 16.00 น.

สำหรับบุคลการสายวิชาการ

7 พ.ค. 63

เวลา 10.00 - 15.00 น.


สำหรับบุคลการสายวิชาการ

8 พ.ค. 63

เวลา 10.00 - 15.00 น.

สำหรับนิสิต

12 พ.ค. 63

เวลา 13.00 - 16.00 น.

สำหรับนิสิต

13 พ.ค. 63

เวลา 13.00 - 16.00 น.

Line ID : support Webex

สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

14 พ.ค. 63

เวลา 10.00 -12.00 น.

สำหรับนิสิต

14 พ.ค. 63

เวลา 13.00 - 16.00 น.

Line ID : support Webex

สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

15 พ.ค. 63

เวลา 10.00 -12.00 น.

สำหรับนิสิต

15 พ.ค. 63

เวลา 13.00 - 16.00 น.

สำหรับนิสิต

18 พ.ค. 63

เวลา 13.00 - 16.00 น.

สำหรับนิสิต

19 พ.ค. 63

เวลา 13.00 - 16.00 น.

สำหรับนิสิต

20 พ.ค. 63

เวลา 13.00 - 16.00 น.

สำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

21 พ.ค. 63

เวลา 9.00 -16.00 น.

สำหรับบุคลากรสนับสนุน วิทยาลัยการเมืองการปกคอรง

21 พ.ค. 63

เวลา 10.00 -16.00 น.

สำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

22 พ.ค. 63

เวลา 9.00 -16.00 น.

สำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยี

25 พ.ค. 63

เวลา 13.00 -16.00 น.

สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์

27 พ.ค. 63

เวลา 13.00 -16.00 น.

Line ID : support Webex

สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์

28 พ.ค. 63

เวลา 13.00 -16.00 น.

สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์

29 พ.ค. 63

เวลา 13.00 -16.00 น.