ตารางอบรมประจำเดือนมิถุนายน 63

G Suite for Edu

สำหรับบุคลากร

วันที่ 8 มิถุนายน 2563

เวลา 10.00 น. - 16.00 น.

Microsoft Teams

สำหรับบุคลากร

วันที่ 8 มิถุนายน 2563

เวลา 10.00 น. - 16.00 น.

G Suite for Edu

สำหรับบุคลากร

วันที่ 9 มิถุนายน 2563

เวลา 10.00 น. - 16.00 น.

Microsoft Teams

สำหรับบุคลากร

วันที่ 9 มิถุนายน 2563

เวลา 10.00 น. - 16.00 น.

Google Classroom

สำหรับนิสิต

วันที่ 11 มิถุนายน 2563

เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

Google Classroom

สำหรับนิสิต

วันที่ 12 มิถุนายน 2563

เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

Google Classroom

สำหรับนิสิต

วันที่ 15 มิถุนายน 2563

เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

Microsoft Teams

สำหรับนิสิต

วันที่ 16 มิถุนายน 2563

เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

Google Classroom

สำหรับอาจารย์คณะการบัญชีฯ

วันที่ 17 มิถุนายน 2563

เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

Microsoft Teams

สำหรับนิสิต

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

Google Classroom

สำหรับนิสิต

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

Google Forms

สำหรับอาจารย์คณะเทคโนโลยี

วันที่ 24 มิถุนายน 2563

เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

Google Classroom

สำหรับนิสิต

วันที่ 25 มิถุนายน 2563

เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

Google Classroom

สำหรับอาจารย์คณะศิลปะกรรมศาสตร์

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

Google Classroom

สำหรับนิสิต

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

Google Classroom

สำหรับอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วันที่ 29 มิถุนายน 2563

เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

Google Classroom

สำหรับนิสิต

วันที่ 29 มิถุนายน 2563

เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

Google Classroom

สำหรับนิสิต

วันที่ 29 มิถุนายน 2563

เวลา 10.00 น. - 12.00 น.