สม้ครอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับบุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สมัครเข้าอบรมออนไลน์ หลักสูตร การเรียนออนไลน์ (สำหรับนิสิต)

รายละเอียดของหลักสูตร

  1. การเข้าห้องเรียนออนไลน์

  2. การตรวจสอบแบบฝึกหัด

  3. การส่งแบบฝึกหัด

  4. การเปิดดูเอกสารการเรียน

  5. การตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมาย

  6. การตรวจสอบงานที่ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

  7. การตรวจสอบงานที่เลยระยะเวลากำหนดส่ง

  8. การตรวจสอบคะแนน

ขั้นตอนการเข้าอบรมออนไลน์ หลักสูตร การเตรียมความพร้อมการเรียนออนไลน์ (สำหรับนิสิต)

1.การเข้าอบรมโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการอบรม มีขั้นตอนดังนี้

1.1 ไม่ต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่น

1.2 ให้นิสิตเข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com

1.3 จากนั้นให้คลิก Join a Meetings

1.4 เพื่อป้อนรหัสการเข้าห้องเรียน 126 007 8601

จากนั้นกรอก

ช่อง Display Name กรอก รหัสนิสิต(ตัวอย่าง59011284513)

ช่อง Email address กรอก รหัสนิสิต@msu.ac.th

(ตัวอย่าง59011284513@msu.ac.th)

2. การเข้าอบรมโดยใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ (สามารถดูขั้นตอนตามภาพด้านล่าง) มีขั้นตอนดังนี้

2.1 ต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่น Cisco WebEx Meeting ให้เรียบร้อยที่อุปกรณ์มือถือ

2.2 ให้กดเข้า Join Meetings เพื่อป้อนรหัสการเข้าห้องเรียน 126 007 8601

จากนั้นกรอก

ช่อง Display Name กรอก รหัสนิสิต(ตัวอย่าง59011284513)

ช่อง Email address กรอก รหัสนิสิต@msu.ac.th

(ตัวอย่าง59011284513@msu.ac.th)


หมายเหตุ ::: กรณีเข้าอบรมไม่ได้ตามวันเวลาที่ลงทะเบียน ให้สอบถามแจ้งปัญหาได้ที่ เพจ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายงานเปรียบเทียบข้อมูลการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564