สำหรับนิสิต

รายชื่อผ่านการอบรม

รายชื่อผ่านการอบรม

อบรม 26-29 ตุลาคม 63

สำหรับนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ลงทะเบียนเข้าอบรม

แบบประเมินความพึงพอใจ

อบรม 26-29 ตุลาคม 63

สำหรับนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ลงทะเบียนเข้าอบรม

คู่มือการใช้งาน/เอกสารประกอบการอบรม