สำหรับนิสิต

รายชื่อผ่านการอบรม

รายชื่อผ่านการอบรม

ลงทะเบียนเข้าอบรม หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพทักษะด้านเทคโนโลยดิจิทัล สำหรับนิิสิต

ลงทะเบียนเข้าอบรม

แบบประเมินความพึงพอใจ

คู่มือการใช้งาน/เอกสารประกอบการอบรม