การใช้งาน Google Data Studio เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับพื้นฐาน

สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


การใช้งาน Google Data Studio เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับพื้นฐาน

สมัครเข้าอบรม / ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

กลุ่มเป้าหมาย
: บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 45 ท่าน

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สถานที่จัดอบรม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บี 411 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียดการอบรม

  • ภาพรวมของ Google DataStudio

  • แหล่งที่มาของข้อมูล

  • การออกแบบข้อมูล

  • การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้าง DashBoard

  • การเลือกใช้กราฟแต่ละชนิด

  • การสร้างตกแต่ง DashBoard

  • การตั้งค่าการแชร์ DashBoard

  • การนำ DashBard ไปเผยแพร่ บน Google Site

ผ่านการอบรม : ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากร : นางสาวศิริรัตน์ จันไต้ / นางสิรีวรรณ ตติยรัตน์

ตรวจสอบรายชื่อ