📒การใช้โปรแกรม Microsoft WORD เพื่อการพิมพ์หนังสือราชการ
สำหรับบุคลากร วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
วิทยากร : นางสาวจินตหรา แสงทะรา

ปิดรับสมัคร

รายละเอียดหลักสูตร

  • การสร้างและการจัดรูปแบบหนังสือราชการภายในภายนอก

  • การสร้างและจัดรูปแบบหนังสือคำสั่ง

  • การสร้างและการจัดรูปแบบหนังสือประทับตรา

  • การสร้างและจัดรูปแบบหนังสือ ประกาศ

**อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องบี 415 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- แบบทดสอบก่อนอบรม
-
แบบทดสอบหลังอบรม

- แบบประเมินความพึงพอใจ

- ตรวจสอบผลการทดสอบก่อน-หลังอบรม

- เอกสารดาวน์โหลด / แบบฟอร์ม

หลักสูตร2565

📒 Microsoft Excel เพื่อการประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูล
สำหรับบุคลากร วันที่
3 ธันวาคม 2564เวลา 9.00 น. - 16.30 น.
วิทยากร : นางสาวศิริรัตน์ จันไต้
ผู้ช่วยวิทยากร : นางสิรีวรรณ ตติยรัตน์

- แบบทดสอบก่อนอบรม
-
แบบทดสอบหลังอบรม
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม

- ดาวน์โหลดตัวข้อมูล

อบรมเชิงปฎิบัติการ ห้องRN 204 อาคารราชนครินทร์ สำนักศึกษาทั่วไป

หลักสูตร2565