📒 Microsoft Excel ระดับพื้นฐาน
สำหรับบุคลากร วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
รูปแบบการอบรม : คลิกอบรมออนไลน์ผ่าน Cisco WebEx Meeting
Meeting Number : 2550 865 1253
Password : 2777
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
รายละเอียดหลักสูตร

 • แนะนำโปรแกรม Microsoft Excel

  • เรียนรู้ ส่วนประกอบ โปรแกรม เมนู และ แถบ เครื่องมือ และการจัดการ ปรับแต่ง

  • การกำหนดพื้นที่กระดาษก่อนพิมพ์, การกำหนหัวกระดาษ,การกำหนดเลขหน้าเอกสาร

  • จัดรูปแบบ Format Cell ปรับแต่ง ตัวเลข ข้อความ ตัวอักษร และ Cell แบบใช้ Styles สำเร็จรูป หรือจัดรูปแบบเองตามความต้องการ

 • เทคนิคการใช้เครื่องมืออย่างมืออาชีพ

  • การใช้คีย์ลัด (Short Cut)

  • เทคนิคการใช้ Fill Handle

  • เทคนิคการใช้ Auto Complete

  • เทคนิคการป้อนขอมูลในรูปแบบต่างๆ การใช้ Flash Fill

  • เทคนิคการใช้การจัดเรียงและกรองข้อมูล (Sort&Filter)

  • เทคนิคการตรึงแนวของเอกสาร Freeze Panes

 • โครงสร้างและสูตร Excel พื้นฐาน

  • เทคนิคการใส่สูตร แบบรวดเร็ว ด้วยการคัดลอกสูตร และเทคนิค ตรึงตำแหน่ง Cell ไม่ให้เลื่อนด้วยเครื่องหมาย $

  • เชื่อมโยงข้อมูล ลิงค์ข้อมูล ใน Link Cell ภายใน Worksheet , Link Worksheet , Link Workbook

  • สูตรฟังก์ชั่น SUM() , AVERAGE() , MIN() ,IF(), COUNT(),COUNTA(),LEN(),


📒 Microsoft Excel ระดับกลาง
สำหรับบุคลากร วันที่ 12 มกราคม 2565
เวลา
13.30 น. - 15.30 น.
รูปแบบการอบรม : คลิกอบรมออนไลน์ผ่าน Cisco WebEx Meeting
Meeting Number : 2550 865 1253
Password : 2777

รายละเอียดหลักสูตร

 • การใช้สูตรเพื่อการทำงาน

  • การใช้สูตร การรวมแบบมีเงื่อนไข SUMIF (), SUMIFS()

  • การใช้สูตร การนับจำนวนแบบมีเงื่อนไข COUNTIF(), COUNTIFS ()

  • การใช้สูตรกลุ่มการการคัดแยก ข้อความ และการ รวมข้อมูล FIND(), MID(), IF(), LEFT(), Right(), LEN(), CONCAT()

 • การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข/การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

  • การตรวจสอบหาค่าว่างระหว่างแถว

  • การตรวจสอบหาข้อมูลซ้ำของข้อมูล

  • การลบข้อมูลที่พบจากการหาค่าซ้ำอย่างมืออาชีพ

  • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างมืออาชีพเพื่อการจัดเก็บข้อมูล

 • การจัดทำรายงานด้วย PivotTable

  • การสร้างและแก้ไข Pivot Table

  • การเลือกและการแก้ไข Field List

  • Pivot Chart

📒 Microsoft Excel เพื่อการประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูล
สำหรับบุคลากร วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

รูปแบบการอบรม : คลิกเข้าอบรมออนไลน์ผ่าน Cisco WebEx Meeting
Meeting Number : 2555 967 6346
Password : 2777

รายละเอียดหลักสูตร

  • การใช้สูตรกลุ่มข้อมูล LookUp

  • การจัดทำรายงานอย่างมืออาชีพด้วย PivotTable

  • Power Query: ผู้ปฏิรูป Excel สู่ยุค 4.0

📒 การใช้โปแกรม Microsoft Word พื้นฐาน
สำหรับบุคลากร วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร

  • รู้จักการทำงาน และแนะนำคุณลักษณะใหม่ของ MICROSOFT WORD

  • การจัดรูปแบบเอกสาร PAGE LAYOUT

   • การจัดระยะขอบ MARGINS

   • Size ขนาดกระดาษ

   • การกำหนดแนวตั้ง,แนวนอน

   • การใส่ลายน้ำ

  • การสร้างตารางเก็บข้อมูล

   • วิธีการสร้าง Table

   • เทคนิคการเลือกตารางเพื่อจัดการ

   • การทำซ้ำหัวตาราง

   • การจัดตำแหน่งในตาราง

  • การจัดแต่ง ข้อความในเอกสาร

   • กำหนดการตั้ง TAB ตามต้องการ

   • การชิดขอบกระดาษ

   • การจัด PARAGRAPH

   • การจัดระยะห่างช่องไฟระหว่างบรรทัด

  • การแทรกสมการ/สัญลักษณ์

  • การสร้างจดหมายเวียน

📒 การใช้โปแกรม Microsoft Word
เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการพิมพ์งานวิจัย
สำหรับบุคลากร วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา
13.30 น. - 15.00 น.

สถานะ : ปิดรับสมัครอบรม : จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 35 ท่าน

รายละเอียดหลักสูตร

  • การจัดรูปแบบเอกสาร

   • การตั้งค่าหน้ากระดาษ

   • การแบ่งส่วนเอกสาร

   • การจัดรูปแบบสไตล์

   • การทำเลขหน้า

  • การแทรกชื่อตาราง/ชื่อรูปภาพ

   • การใส่รูป (Figure)

   • การใส่ตาราง (Table)

   • การใส่สมการ (Equation)

  • การจัดทำสารบัญอัตโนมัติ

   • สารบัญรูป

   • สารบัญตาราง

   • สารบัญ

  • วิธีการพิมพ์อ้างอิง

   • การพิมพ์เอกสารอ้างอิง

   • การแทรกอ้างอิง

📒 การทำงานร่วมกันด้วย Microsoft Teams
สำหรับบุคลากร วันที่
20 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

สถานะ : ปิดรับสมัครอบรม : จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 35 ท่าน

รายละเอียดหลักสูตร

  • ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Teams

  • การตั้งค่าและกำหนด Teams

  • การกำหนดและการจัดการสร้าง Chanel

  • การจัดประชุม

  • การตั้งค่าการแชร์ไฟล์ข้อมูล

  • การติดตั้ง One Drive เพื่อเชื่อมโยงกับ Chanel ใน Microsoft Teams

📒 การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล : การตัดต่อวิดีโอ
สำหรับนิสิต วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.
สำหรับนิสิตสาขา สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยวิทยากร นายสิทธิ์ เอมดี : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

📒 การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล : Photoshop & Inphographic
สำหรับนิสิต วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.
สำหรับนิสิตสาขา สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยวิทยากร นายสิทธิ์ เอมดี : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
เลื่อนการอบรม