📒 การเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อนสำเร็จการศึกษา (Digital Literacy Exit Exam) รุ่นที่ 1
สำหรับนิสิต วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
รูปแบบการอบรม : คลิกอบรมออนไลน์ผ่าน Cisco WebEx Meeting
วิทยากร : นางสาวศิริรัตน์ จันไต้
ดาวน์โหลดเอกสารอบรม

📒 การเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อนสำเร็จการศึกษา (Digital Literacy Exit Exam)รุ่นที่ 2
สำหรับนิสิต วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
รูปแบบการอบรม : คลิกอบรมออนไลน์ผ่าน Cisco WebEx Meeting
วิทยากร : นางสาวศิริรัตน์ จันไต้
ดาวน์โหลดเอกสารอบรม

📒 การเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อนสำเร็จการศึกษา (Digital Literacy Exit Exam)
สำหรับนิสิต คณะนิติศาสตร์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 น. - 12.00 น.
รูปแบบการอบรม : คลิกอบรมออนไลน์ผ่าน Cisco WebEx Meeting
วิทยากร : นางสาวศิริรัตน์ จันไต้

📒 การเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อนสำเร็จการศึกษา (Digital Literacy Exit Exam)
สำหรับนิสิต คณะสาธารณสุขสาสตร์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. - 20.30 น.
รูปแบบการอบรม : คลิกอบรมออนไลน์ผ่าน Cisco WebEx Meeting
วิทยากร : นางสาวศิริรัตน์ จันไต้
ดาวน์โหลดเอกสารอบรม

📒 การสร้างนวัตกรรม Microsoft Office สู่การปฏิบัติงาน ยุค 4.0 : Microsoft PowerPoint
สำหรับนิสิต สาขาภาษาไทย คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 น. - 12.00 น.
รูปแบบการอบรม : คลิกอบรมออนไลน์ผ่าน Cisco WebEx Meeting
วิทยากร : นางสิรวรรณ ตติยรัตน์

📒 การสร้างนวัตกรรม Microsoft Office สู่การปฏิบัติงาน ยุค 4.0 : Microsoft Word
สำหรับนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรศาสตร์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. - 16.00
รูปแบบการอบรม : คลิกอบรมออนไลน์ผ่าน Cisco WebEx Meeting
วิทยากร : นางสาวศิริรัตน์ จันไต้


📒 การสร้างนวัตกรรม Microsoft Office สู่การปฏิบัติงาน ยุค 4.0 : Microsoft Word
สำหรับนิสิต สาขาภาษาไทย คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา13.00 น. - 16.30น.
รูปแบบการอบรม : คลิกอบรมออนไลน์ผ่าน Cisco WebEx Meeting
วิทยากร : นางสาวศิริรัตน์ จันไต้

📒 การเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อนสำเร็จการศึกษา (Digital Literacy Exit Exam)
สำหรับนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 น. - 12.00 น.
รูปแบบการอบรม : คลิกอบรมออนไลน์ผ่าน Cisco WebEx Meeting
วิทยากร : นายสิทธิ์ เอมดี

📒 การสร้างนวัตกรรม Microsoft Office สู่การปฏิบัติงาน ยุค 4.0 : Microsoft Excel
สำหรับนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรศาสตร์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 น. - 12.00
รูปแบบการอบรม : คลิกอบรมออนไลน์ผ่าน Cisco WebEx Meeting
วิทยากร : นางสาวศิริรัตน์ จันไต้


📒 การสร้างนวัตกรรม Microsoft Office สู่การปฏิบัติงาน ยุค 4.0 : Microsoft Excel
สำหรับนิสิต สาขาภาษาไทย คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
รูปแบบการอบรม : คลิกอบรมออนไลน์ผ่าน Cisco WebEx Meeting
วิทยากร : นางสาวศิริรัตน์ จันไต้