อบรมหลักสูตร ประจำเดือนกรกฏาคม 2565

📒 การสร้างนวัตกรรมการทำงานด้วย Microsoft Office 365
📍 ปิดรับสมัคร : สำหรับนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาภาษาจีน)
วิทยากร : คุณศิริรัตน์ จันไต้ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) สำนักคอมพิวเตอร์ มมส.
วันที่ 20 กรฏาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.
รูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ บี 415
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและเกิดความรวดเร็วในการทำงานมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดหลักสูตร : อบรมจำนวน 3 ชั่วโมง

 1. เรียนรู้เทคนิคใหม่บน Microsoft Word

  • การพิมพ์ด้วยเสียง

  • การแก้ไขไฟล์ PDF บน Word

  • การทำงานร่วมกันใน Word

  • การพิมพ์ สมการ LaTex

 2. เทคนิคการพิมพ์งานอย่างมืออาชีพ

  • การตั้งค่าหน้ากระดาษ

  • การตั้งแท็บ

  • การกำหนดหน่วยวัดไม้บรรทัด

  • การกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวหนังสือ

  • การกำหนดสไตล์ตัวหนังสือ

 3. เทคนิคกการประยุกต์ใช้งานอย่างมืออาชีพ

  • การแบ่งส่วนหน้ากระดาษ

  • การใส่เลขหน้า

  • การใส่ชื่อตาราง/รูปภาพ

  • การพิมพ์สารบัญ

  • การพิมพ์อ้างอิง

 4. การทำจดหมายเวียน

  • การตั้งค่ากระดาษ

  • การกำหนดวันที่

  • การทำ QR CODE

  • การรัน Number


📒 เทคนิคการใช้โปรแกรมเพื่อนำเสนอผลงาน Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint
📍 ปิดรับสมัคร : สำหรับนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาภาษาจีน)
วิทยากร : คุณศิริรัตน์ จันไต้ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) สำนักคอมพิวเตอร์ มมส.
วันที่ 20 กรฏาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.
รูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ บี 415
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะการออกแบบ Infographic ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint และยังสามารถนำมาประยุกต์เข้ากับการทำงานในการเผยแพร่ข้อมูลให้เกิดความน่าสนใจ

รายละเอียดหลักสูตร : อบรมจำนวน 3 ชั่วโมง

 1. INFOGRAPHIC คืออะไร

 2. จุดเด่นของ INFOGRAPHIC

 3. การนำ INFOGRAPHIC ไปใช้งาน

 4. ประเภทของ INFOGRAPHIC

 5. รูปแบบของ INFOGRAPHIC

 6. หลักการใช้สี INFOGRAPHIC

 7. เครื่องมือ INFOGRAPHIC บน PowerPoint ที่ควรรู้

 8. การสร้าง INFOGRAPHIC ด้วย PowerPoint (Step by Step)

 9. การกำหนดความละเอียดการบันทึกภาพ


📒 เทคนิคการใช้โปรแกรมเพื่อนำเสนอผลงาน Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint
📍 ปิดรับสมัคร : สำหรับบุคลากร
วิทยากร : คุณสิรีวรรณ ตติยรัตน์ สำนักคอมพิวเตอร์ มมส.
วันที่ 21 กรฏาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.
รูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ บี 415
รับจำนวน 35 ท่าน เท่านั้น..

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะการออกแบบ Infographic ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint และยังสามารถนำมาประยุกต์เข้ากับการทำงานในการเผยแพร่ข้อมูลให้เกิดความน่าสนใจ

รายละเอียดหลักสูตร : อบรมจำนวน 6 ชั่วโมง
1. แนะนำเครื่องมือการใช้งานอย่างมืออาชีพ
2. การออกแบบ Infographic ด้วย PowerPoint
3. Step By Step : PowerPoint Style Infographic

หมายเหตุ : สมัครเข้าอบรม : เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
สม้ครอบรมด้วย Account mail@msu.ac.th เท่านั้น

📒 เทคนิคการใช้เครื่องมือ Google Form
📍 ปิดรับสมัคร : สำหรับบุคลากร
วิทยากร : คุณศิริรัตน์ จันไต้ สำนักคอมพิวเตอร์ มมส.
วันที่ 22 กรกฏาคมม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.
รูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ บี 415
รับจำนวน 35 ท่าน เท่านั้น..

รายละเอียดหลักสูตร : อบรมจำนวน 6ชั่วโมง
ทำความรู้จักกับ Google Form

 1. ประโยชน์ของ Google Form

 2. ทำความรู้จักกับรูปแบบฟอร์มขั้นพื้นฐาน

  • คำตอบสั้นๆ

  • ย่อหน้า

  • หลายตัวเลือก

  • ช่องทำเครื่องหมาย

  • เลือกจากรายการ

 3. ทำความรู้จักกับรูปแบบฟอร์มขั้นสูง

  • สเกลเชิงเส้น

  • ตารางตัวเลือกหลายข้อ

  • ตารางกริดช่องทำเครื่องหมาย

  • วันที่

  • เวลา

 4. การออกแบบ

  • การแบบส่วน

  • การแบ่งหน้า

  • การจัดการรูปภาพ/วิดีโอ

 5. การออกแบบและการสร้างแบบสอบถามออนไลน์

7. การสร้าง Line TOKEN เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการส่งข้อมูลผ่าน Google Form

หมายเหตุ : สมัครเข้าอบรม : เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
สม้ครอบรมด้วย Account mail@msu.ac.th เท่านั้น

📒 การสร้างนวัตกรรมการทำงานด้วย Microsoft Excel 365
📍 ปิดรับสมัคร : สำหรับนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาภาษาจีน)
วิทยากร : คุณศิริรัตน์ จันไต้ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) สำนักคอมพิวเตอร์ มมส.
วันที่ 27 กรฏาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.
รูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ บี 415
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการเรียนรู้เทคนิคการทำงานบน Microsoft Excel ให้มีประสิทธิภาพและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนและการทำงานของนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร : อบรมจำนวน 6 ชั่วโมง

 1. เรียนรู้ภาพรวมของโปรแกรม Microsoft Excel

 2. เทคนิคการพิมพ์งานบน Microsoft Excel

  • การตั้งค่าเริ่มต้นตัวหนังสือ

  • การตั้งค่าหน้ากระดาษ

  • การกำหนดขนาดของคอลัมน์/แถว

  • การกำหนดพื้นที่การพิมพ์

  • การกำหนดหัวตาราง

  • การแทรกเลขหน้า / ท้ายกระดาษ/หัวกระดาษ

3. เทคนิคการรูปแบบ Format Cell

 • การปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวหนังสือ

 • การกำหนดรูปแบบวันที่

 • การกำหนดรูปแบบตัวเลข

4. เทคนิคการใช้งาน

 • การกรองข้อมูลพื้นฐาน

 • การเรียงข้อมูลพื้นฐาน

 • การใช้งาน Fill Handle

 • การป้อนข้อมูล Flash Fill

 • การตรึงแนวของเอกสาร

5. เทคนิคการใช้สูตรพื้นฐาน

 • SUM()

 • COUNT() / COUNTA()

 • MAX()

 • MIN()

 • IF()

 • LEN()

 • AVERAGE()

6. การทำรายงาน

 • การทำกราฟ

 • การสร้างรายงาน ด้วย Pivote Table


📒 เทคนิคการใช้ โปรแกรม Microsoft Word เพื่อการทำงาน
วิทยากร : คุณศิริรัตน์ จันไต้ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) สำนักคอมพิวเตอร์ มมส.
วันที่ 23 กรฏาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น.
รูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ บี 415
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและเกิดความรวดเร็วในการทำงานมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดหลักสูตร : อบรมจำนวน 3 ชั่วโมง

 1. เรียนรู้เทคนิคใหม่บน Microsoft Word

  • การพิมพ์ด้วยเสียง

  • การแก้ไขไฟล์ PDF บน Word

  • การทำงานร่วมกันใน Word

  • การพิมพ์ สมการ LaTex

 2. เทคนิคการพิมพ์งานอย่างมืออาชีพ

  • การตั้งค่าหน้ากระดาษ

  • การตั้งแท็บ

  • การกำหนดหน่วยวัดไม้บรรทัด

  • การกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวหนังสือ

  • การกำหนดสไตล์ตัวหนังสือ

 3. เทคนิคกการประยุกต์ใช้งานอย่างมืออาชีพ

  • การแบ่งส่วนหน้ากระดาษ

  • การใส่เลขหน้า

  • การใส่ชื่อตาราง/รูปภาพ

  • การพิมพ์สารบัญ

  • การพิมพ์อ้างอิง

 4. การทำจดหมายเวียน

  • การตั้งค่ากระดาษ

  • การกำหนดวันที่

  • การทำ QR CODE

  • การรัน Number


📒 เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการประยุกต์การใช้งาน
วิทยากร : คุณศิริรัตน์ จันไต้ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) สำนักคอมพิวเตอร์ มมส.
วันที่ 27 กรฏาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น.
รูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ บี 415
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการเรียนรู้เทคนิคการทำงานบน Microsoft Excel ให้มีประสิทธิภาพและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนและการทำงานของนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร : อบรมจำนวน 3 ชั่วโมง

 1. เรียนรู้ภาพรวมของโปรแกรม Microsoft Excel

 2. เทคนิคการพิมพ์งานบน Microsoft Excel

  • การตั้งค่าเริ่มต้นตัวหนังสือ

  • การตั้งค่าหน้ากระดาษ

  • การกำหนดขนาดของคอลัมน์/แถว

  • การกำหนดพื้นที่การพิมพ์

  • การกำหนดหัวตาราง

  • การแทรกเลขหน้า / ท้ายกระดาษ/หัวกระดาษ

3. เทคนิคการรูปแบบ Format Cell

 • การปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวหนังสือ

 • การกำหนดรูปแบบวันที่

 • การกำหนดรูปแบบตัวเลข

4. เทคนิคการใช้งาน

 • การกรองข้อมูลพื้นฐาน

 • การเรียงข้อมูลพื้นฐาน

 • การใช้งาน Fill Handle

 • การป้อนข้อมูล Flash Fill

 • การตรึงแนวของเอกสาร

5. เทคนิคการใช้สูตรพื้นฐาน

 • SUM()

 • COUNT() / COUNTA()

 • MAX()

 • MIN()

 • IF()

 • LEN()

 • AVERAGE()

6. การทำรายงาน

 • การทำกราฟ

 • การสร้างรายงาน ด้วย Pivote Table


📒 การสร้างนวัตกรรมสู่การปฏิบัติงาน R2I (Routine to Innovation)
Microsoft Word 365 & Microsoft Excel 365
สำหรับบุคลากร วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

1️⃣ แบบทดสอบก่อนอบรม
2️⃣ แบบทดสอบหลังอบรม/ส่งไฟล์อบรม
3️⃣ แบบประเมินความพึงพอใจหลังอบรม
4️⃣ ดูผลการทดสอบก่อน/หลังอบรม
5️⃣ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม/ ข้อมูลการทดสอบ


รายละเอียดหลักสูตร

  • การใช้สูตรกลุ่มข้อมูล LookUp

  • การจัดทำรายงานอย่างมืออาชีพด้วย PivotTable

  • Power Query: ผู้ปฏิรูป Excel สู่ยุค 4.0

  • การเรียนรู้เทคนิคใหม่ Microsoft Word 365

  • การตั้งค่าเริ่มต้นของเอกสาร Word

  • การสร้างจดหมายเวียน