อบรมหลักสูตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

📒 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
📍คู่มือบรม : สำหรับนิสิต
วิทยากร : คุณศิริรัตน์ จันไต้ สำนักคอมพิวเตอร์ มมส.
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. รูปแบบ Cisco WebEx Online

รายละเอียดหลักสูตร : อบรมจำนวน 3 ชั่วโมง
1. กระบวนการขั้นตอนของการพัฒนาเว็บไซต์
- รูปแบบโครงสร้างของเว็บไซต์
- หลักการออกแบบเว็บไซต์
- การออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์
- รูปแบบของเว็บไซต์
- องค์ประกอบของเว็บไซต์
- วิธีการเลือกใช้สีสำหรับการออกแบบเว็บไซต์
- Responsive Web Design
2. แนะนำเครื่องมือการใช้งานสำหรับการสร้างเว็บไซต์
- โปรแกรมสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์
- โปรแกรมสำหรับการจัดเก็บฐานข้อมูล
- ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ พื้นฐาน
3. รู้จัก Google Site
- Google Site คืออะไร , ข้อดี-ข้อเสียสำหรับการใช้ Google Site ในการพัฒนาเว็บไซต์
- ความแตกต่างระหว่าง Google Site กับ Free Host
- แนะนำเว็บไซต์สำหรับตกแต่ง
4. Step By Step ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ Google Site
- การสร้าง Drive สำหรับการจัดเก็บ Web Site
- แนะนำเครื่องมือการสร้างเว็บไซต์ Google Site
- การแทรก Page การตั้งชื่อ Page
- การแทรกปฏิทิน
- การแทรก Google form , Google Sild, Google Sheet
- การแทรก Dashboard จาก Google Data Studio
- การตั้ง Domain Name ให้กับ Web Site และการแชร์

- แบบทดสอบก่อนอบรม
-
แบบทดสอบหลังอบรม
-
ตรวจสอบผลการทดสอบ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
-
ดาวน์โหลดเอกสาร
------------------------------------------------

📒 วิธีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน
📍คู่มือบรม : สำหรับนิสิต
วิทยากร : คุณศิริรัตน์ จันไต้ สำนักคอมพิวเตอร์ มมส.
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. รูปแบบ Cisco WebEx Online

รายละเอียดหลักสูตร : อบรมจำนวน 3 ชั่วโมง
1.
ภาพรวมของการ โปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับนิสิต
2. รู้จัก Microsoft Azure
3. การตรวจสอบ Account การใช้งาน
4. วิธีการใช้งาน การดาวน์โหลด
5.
เทคนิคการติดตั้งการใช้งาน

📒 โครงการอบรมทักษะการใช้การใช้ ACCESS สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2ST , 3MA จำนวน 6 ชม.
📍 : สำหรับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
วิทยากร : คุณสิทธิ์ เอมดี สำนักคอมพิวเตอร์ มมส.
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. รูปแบบ Cisco WebEx Online

 1. ทำความรู้จักกับฐานข้อมูล (Database)

 2. การสร้างฐานข้อมูล (Database File)

 3. การสร้างตาราง (Table)

 4. คุณสมบัติของฟิลด์ (Field Properties)

 5. การแก้ไขโครงสร้างตาราง (Table Design)

 6. การทำงานกับตาราง มุมมอง Datasheet

 7. Relationship ความสัมพันธ์ของ Table

 8. การค้นหาข้อมูลด้วย Query

 9. Action Query และคิวรีแบบต่างๆ

 10. การสร้าง Form ป้อน/แสดงข้อมูล

 11. การสร้าง Form ย่อย และใช้ Layout Design

 12. การออกแบบ Form และการสร้าง Control

 13. การออกแบบ Form ขั้นสูง

 14. การสร้าง Report รายงานข้อมูล

 15. การสร้าง Label และ Report แบบต่างๆ

 16. การ Import/Export นำเข้าและส่งออกข้อมูล

 17. การบำรุงรักษาและนำฐานข้อมูลไปใช้

---------------------------------------------------

แบบประเมินความพึงพอใจ

📒 เทคนิคการใช้เครื่องมือ Google Form
📍คู่มืออบรม : สำหรับนิสิต
วิทยากร : คุณศิริรัตน์ จันไต้ สำนักคอมพิวเตอร์ มมส.
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. รูปแบบ Cisco WebEx Online

รายละเอียดหลักสูตร : อบรมจำนวน 3 ชั่วโมง

 1. ทำความรู้จักกับ Google Form

 2. ประโยชน์ของ Google Form

 3. ทำความรู้จักกับรูปแบบฟอร์มขั้นพื้นฐาน

  • คำตอบสั้นๆ

  • ย่อหน้า

  • หลายตัวเลือก

  • ช่องทำเครื่องหมาย

  • เลือกจากรายการ

 4. ทำความรู้จักกับรูปแบบฟอร์มขั้นสูง

  • สเกลเชิงเส้น

  • ตารางตัวเลือกหลายข้อ

  • ตารางกริดช่องทำเครื่องหมาย

  • วันที่

  • เวลา

 5. การออกแบบ

  • การแบบส่วน

  • การแบ่งหน้า

  • การจัดการรูปภาพ/วิดีโอ

 6. การออกแบบและการสร้างแบบสอบถามออนไลน์

7. การสร้าง Line TOKEN เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการส่งข้อมูลผ่าน Google Form

📒 การสร้าง Report ให้อ่านง่าย ด้วย Google Data Studio
📍คู่มืออบรม : สำหรับนิสิต
วิทยากร : คุณศิริรัตน์ จันไต้ สำนักคอมพิวเตอร์ มมส.
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. รูปแบบ Cisco WebEx Online

รายละเอียดหลักสูตร : อบรมจำนวน 3 ชั่วโมง
1.
ภาพรวมของ Google DataStudio
2.
การออกแบบข้อมูล
3.
การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้าง DashBoard
4.
การสร้างตกแต่ง DashBoard
5. การตั้งค่าการแชร์ DashBoard