อบรมหลักสูตร ประจำเดือนเมษายน 2565

📒 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
คลิกสมัครเข้าอบรม : สำหรับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มมส.
วิทยากร : คุณศิริรัตน์ จันไต้ สำนักคอมพิวเตอร์ มมส.
วันที่1 เมษายน 2565 รูปแบบ Online :

รายละเอียดหลักสูตร : อบรมจำนวน 6 ชั่วโมง
1.
กระบวนการขั้นตอนของการพัฒนาเว็บไซต์
- รูปแบบโครงสร้างของเว็บไซต์
-
หลักการออกแบบเว็บไซต์
- การออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์
- รูปแบบของเว็บไซต์
- องค์ประกอบของเว็บไซต์
- วิธีการเลือกใช้สีสำหรับการออกแบบเว็บไซต์
- Responsive Web Design
2. แนะนำเครื่องมือการใช้งานสำหรับการสร้างเว็บไซต์
- โปรแกรมสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์
- โปรแกรมสำหรับการจัดเก็บฐานข้อมูล
-
ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ พื้นฐาน
3. รู้จัก Google Site
-
Google Site คืออะไร , ข้อดี-ข้อเสียสำหรับการใช้ Google Site ในการพัฒนาเว็บไซต์
-
ความแตกต่างระหว่าง Google Site กับ Free Host
- แนะนำเว็บไซต์สำหรับตกแต่ง
4. Step By Step ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ Google Site
-
การสร้าง Drive สำหรับการจัดเก็บ Web Site
-
แนะนำเครื่องมือการสร้างเว็บไซต์ Google Site
-
การแทรก Page การตั้งชื่อ Page
-
การแทรกปฏิทิน
-
การแทรก Google form , Google Sild, Google Sheet
- การแทรก Dashboard จาก Google Data Studio
- การตั้ง Domain Name ให้กับ Web Site และการแชร์

- แบบทดสอบก่อนอบรม
-
แบบทดสอบหลังอบรม
-
ตรวจสอบผลการทดสอบ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
-
ดาวน์โหลดเอกสาร
------------------------------------------------
Code HTML