📒 เทคนิคการใช้โปรแกรมเพื่อนำเสนอผลงาน Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint
📍 ปิดรับสมัคร : สำหรับบุคลากร
วิทยากร : คุณสิรีวรรณ ตติยรัตน์ สำนักคอมพิวเตอร์ มมส.
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.
รูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ บี 414
รับจำนวน 35 ท่าน เท่านั้น..

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะการออกแบบ Infographic ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint และยังสามารถนำมาประยุกต์เข้ากับการทำงานในการเผยแพร่ข้อมูลให้เกิดความน่าสนใจ

รายละเอียดหลักสูตร : อบรมจำนวน 6 ชั่วโมง
1. แนะนำเครื่องมือการใช้งานอย่างมืออาชีพ
2. การออกแบบ Infographic ด้วย PowerPoint
3. Step By Step : PowerPoint Style Infographic

หมายเหตุ : สมัครเข้าอบรม : เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
สม้ครอบรมด้วย Account mai@msu.ac.th เท่านั้น

📒 เทคนิคการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ : เพื่อสร้างสื่อดิจิทัล :
📍 ปิดรับสมัคร : สำหรับบุคลากร
วิทยากร : คุณสิทธิ์ เอมดี สำนักคอมพิวเตอร์ มมส.
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.
รูปแบบ
อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ บี 411
รับจำนวน 35 ท่าน เท่านั้น..
รายละเอียดหลักสูตร : อบรมจำนวน 6 ชั่วโมง
1. การ Record หน้าจอด้วย Camtasia Recorder
- การกำหนดพื้นที่ในการ Record
- การกำหนดค่ากล้องและเสียง
2. การใช้เครื่องมือสำหรับ Editing Video บน Timeline/Track list
- การใช้ Tool Effects
- การใช้ Animation Transmittion Behavior
- การใช้ Annotation Cursor Effect
3. การทำงานกับเสียง
- Voice Narrowation
- Audio Effects
- Visual Effect
- InteractivityและCaption
- การ Export และการ Share ผลงาน


หมายเหตุ : สมัครเข้าอบรม : เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
สม้ครอบรมด้วย Account mai@msu.ac.th เท่านั้น

อบรมหลักสูตร ประจำเดือนมิถุนายน 2565

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2565