📒 การจัดทำสื่อการสอนง่ายๆ สไตล์ CAMTASIA
คลิกสมัครเข้าอบรม : เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
สม้ครอบรมด้วย Account mai@msu.ac.th เท่านั้น
รูปแบบการอบรม : Onsite ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ บี 415 สำนักคอมพิวเตอร์
วิทยากร : คุณสิทธิ์ เอมดี สำนักคอมพิวเตอร์ มมส.
รุ่นที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2565
รุ่นที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2565
รุ่นที่ 3 วันที่ 23 มีนาคม 2565 รูปแบบ Online : เอกสารขอเปลี่ยนแปลงการอบรม

รายละเอียดหลักสูตร : อบรมจำนวน 6 ชั่วโมง
1.
การ Record หน้าจอด้วย Camtasia Recorder
- การกำหนดพื้นที่ในการ Record
- การกำหนดค่ากล้องและเสียง
2.
การใช้เครื่องมือสำหรับ Editing Video บน Timeline/Track list
- การใช้ Tool Effects
- การใช้ Animation Transmittion Behavior
- การใช้ Annotation Cursor Effect
3.
การทำงานกับเสียง
- Voice Narrowation
- Audio Effects
- Visual Effect
- Interactivityและ
Caption
- การ Export และการ Share ผลงาน

- แบบทดสอบก่อนอบรม
- แบบทดสอบหลังอบรม
- ตรวจสอบผลการทดสอบ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- ดาวน์โหลดเอกสาร


📒 เทคนิคการสร้างข้อมูลนำเสนอด้วยมืออาชีพ
สำหรับบุคลากร วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
รูปแบบการอบรม : ปรับเปลี่ยนเป็น Online เอกสารขอเปลี่ยนแปลงการอบรม
วิทยากร : นางสิรีวรรณ ตติยรัตน์
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะการออกแบบ Infographic ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint และยังสามารถนำมาประยุกต์เข้ากับการทำงานในการเผยแพร่ข้อมูลให้เกิดความน่าสนใจ
รายละเอียดหลักสูตร : อบรมจำนวน 3 ชั่วโมง
1. แนะนำเครื่องมือการใช้งานอย่างมืออาชีพ
2. การออกแบบ Infographic ด้วย PowerPoint
3. Step By Step : PowerPoint Style Infographic

หมายเหตุ : ปิดสมัครเข้าอบรม : เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
สม้ครอบรมด้วย Account mai@msu.ac.th เท่านั้น