📒 การใช้โปรแกรม Cisco WebEx Meeting เพื่อการประชุมออนไลน์
สำหรับบุคลากร วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00
- ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครอบรม
- ลงทะเบียนเข้าอบรม
- แบบประเมินความพึงพอใจ
-
ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม

อบรมเชิงปฎิบัติการ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ บี411 สำนักคอมพิวเตอร์ มมส.

CiscoWebexเพื่อการประชุม28ตุลาคม64

📒 การใช้โปรแกรม Cisco WebEx Meeting เพื่อการประชุมออนไลน์
สำหรับบุคลากร วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00
- ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครอบรม
- ลงทะเบียนเข้าอบรม
- แบบประเมินความพึงพอใจ
-
ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม

อบรมเชิงปฎิบัติการ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ บี411 สำนักคอมพิวเตอร์ มมส.

CiscoWebexเพื่อการประชุม21ตุลาคม64