📌 หลักสูตร การนำเสนองานอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Powerpoint 365 (Unleash your presentation prowess with the dynamic Microsoft Powerpoint 365) รุ่นที่ 1

📌 หลักสูตร การนำเสนองานอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Powerpoint 365 (Unleash your presentation prowess with the dynamic Microsoft Powerpoint 365) รุ่นที่ 2

📌 หลักสูตร การนำเสนองานอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Powerpoint 365 (Unleash your presentation prowess with the dynamic Microsoft Powerpoint 365) รุ่นที่ 3

📌 หลักสูตร การนำเสนองานอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Powerpoint 365 (Unleash your presentation prowess with the dynamic Microsoft Powerpoint 365) รุ่นที่ 4