การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Capcut

📒 การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Capcut สำหรับนิสิต

สถานที่อบรม 

ระยะเวลาการอบรม

อบรม 4 รุ่น รับสมัครหลักสูตรรุ่นละ 50 คน !!

***โดยนิสิตต้องใช้ AccountMail@msu.ac.th เท่านั้น ในการสมัครเข้าอบรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชโลธร พลอยสุภา เบอร์โทร 2777 คุณสิทธิ์ เอมดี เบอร์โทร 4012