การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Awareness)

📒 หลักสูตรการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Awareness) สำหรับนิสิต

รายละเอียดหลักสูตร และเงื่อนไขการฝึกอบรม :  

1. การอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Awareness) สำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ

สถานที่อบรม 

จัดอบรม ณ  ห้อง B412 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ B สำนักคอมพิวเตอร์               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระยะเวลาการอบรม

อบรม 4 รุ่น 

***โดยนิสิตต้องใช้ AccountMail@msu.ac.th เท่านั้น ในการสมัครเข้าอบรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชโลธร พลอยสุภา เบอร์โทร 2777 คุณสิทธิ์ เอมดี เบอร์โทร 4012