หลักสูตร การสร้าง Dashboard ด้วย Looker Studio (Google Data Studio)

📒 หลักสูตร การสร้าง Dashboard ด้วย Looker Studio (Google Data Studio)
>>>>>>  สมัครเข้าอบรม  Click https://shorturl.at/gsES1<<<<<<<
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Looker Studio (Google Data Studio)

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Data Visualization ได้

ระยะเวลาการอบรม
      อบรม 2 รุ่น
      จำนวน 6 ชั่วโมง แบ่งเป็นวันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 2 วัน
      รุ่นที่ 1 (ยกเลิกหลักสูตร)

    รุ่นที่ 2 วันที่ 17,28 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. 


 สถานที่อบรม
      ห้องปฏิบัติการB409 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการอบรม

       1. บรรยายเกี่ยวกับเนื้อหา
      2. ฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง/คน
      3. WorkShop

เนื้อหาการอบรม

1. การจัดเก็บข้อมูลสำหรับการทำ Data Visualization

2. เริ่มต้นใช้งาน Looker Studio

3. การสร้างรายงานและ Dashboard

4. การใช้งาน Filter และ Interactive

5. การบันทึกไฟล์และการส่งออกไฟล์