หลักสูตร การสร้าง Infographic ด้วยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint  หรือ Canva

📒 หลักสูตร การสร้าง Infographic ด้วยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint  หรือ Canva

>>>>>>  สมัครเข้าอบรม  Click https://shorturl.at/gsES1<<<<<<<
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการออกแบบอินโฟกราฟฟิก

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกประยุกต์ใช้ในงานได้

ระยะเวลาการอบรม
      จำนวน 6 ชั่วโมง แบ่งเป็นวันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 2 วัน เวลา 13.30-16.30 น.

       อบรมวันที่ 21 กรกฎาคม และวันที่  4 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. (ห้องบี415) 

 สถานที่อบรม
      ห้องปฏิบัติการB415 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการอบรม

       1. บรรยายเกี่ยวกับเนื้อหา
      2. ฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง/คน
      3. WorkShop

เนื้อหาการอบรม

1. ความหมายของ Infographic และประเภทของ infographic

2. ทักษะที่จำเป็นในการทำ Infographic

3. ขั้นตอนการออกแบบ infographic ที่ดี

4. หลักการออกแบบ Infographic

5. การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint หรือ Canva ในการออกแบบ