หลักสูตร การใช้งาน Power Bi เบื้องต้น

📒 หลักสูตร การใช้งาน Power Bi เบื้องต้น
>>>>>>  สมัครเข้าอบรม  Click https://shorturl.at/gsES1<<<<<<<
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Power BI เบื้องต้น

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการข้อมูลได้เบื้องต้น
        3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างรายงานได้หลายรูปแบบ
        4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแดชบอร์ดได้

ระยะเวลาการอบรม
      อบรม 1 รุ่น ผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตรนี้จะต้องผ่านการอบรม Microsoft Excel มาก่อนเท่านั้น**

       จำนวน 9 ชั่วโมง แบ่งเป็นวันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 3 วัน เวลา 08.30-12.00 น.

       วันที่ 13,14,15 กันยายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น.

 สถานที่อบรม
      ห้องปฏิบัติการB415 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการอบรม

       1. บรรยายเกี่ยวกับเนื้อหา
      2. ฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง/คน
      3. WorkShop

เนื้อหาการอบรม

 ***ผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เท่านั้น

1. ความรู้เบื้องต้น การใช้งาน ส่วนประกอบและการติดตั้ง Power BI

2. การนำเข้าและเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

3. การปรับแต่งข้อมูล

4. การใช้คำสั่งต่างๆ

5. การสร้าง Data Visualzation เพื่อสร้างรายงานและ Dashboard