หลักสูตร การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ (Microsoft Excel) สำหรับการจัดการข้อมูล

📒 หลักสูตร การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ (Microsoft Excel) สำหรับการจัดการข้อมูล
>>>>>>  สมัครเข้าอบรม  Click https://shorturl.at/gsES1<<<<<<<
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม Excel

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสูตรการคำนวณเกี่ยวกับวันที่ การคำนวณแบบมีเงื่อนไขได้

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเกี่ยวการใช้ฟังก์ชั่น VLOOKUP(),HLOOKUP()ได้

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเกี่ยวการตรวจสอบความถูกต้องของสูตรได้

5. เพื่อให้เข้าในการใช้ PIVOT Table / Chat

ระยะเวลาการอบรม
      อบรม 2 รุ่น
      จำนวน 9 ชั่วโมง แบ่งเป็นวันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 3 วัน
      1. รุ่นที่ 1 วันที่ 20,21 และ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
      2. รุ่นที่ 2 วันที่ 23,24 และ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น.

 สถานที่อบรม
      ห้องปฏิบัติการB415 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีการอบรม

       1. บรรยายเกี่ยวกับเนื้อหา
      2. ฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง/คน
      3. WorkShop

เนื้อหาการอบรม

1. การจัดการรูปแบบตารางและระบบข้อมูลใน Excel

2. การจัดรูปแบบการแสดงผลข้อมูลตามเงื่อนไข (Conditional Formatting)

3. การทำงานกับสูตรคำนวณทั่วไปของ Excel

4. การกำหนด Auto Fill ช่วยเติมข้อมูลอัตโนมัติด้วย (Data Validation)

5. การจัดการเครื่องมือข้อมูล (Data Tools & Data Validation)

6. การทำงานเกี่ยวกับวันที่ TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIFS

7. การใช้งานฟังก์ชั่น IF, SUMIFS(), COUNTIFS(), VLOOKUP

8. นำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ (Chart)

9. การหาผลรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือ Group และ Subtotal

10. สร้างและควบคุม PIVOT Table / Chart ในองค์กร

11. เทคนิคการป้องกันข้อมูลด้วยการ ซ่อนสูตร / ป้องกัน Sheet / ป้องกันไฟล์