โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการเข้าสู่ Smart University
หลักสูตร : การใช้โปรแกรม Microsoft Excel
เพื่อการประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูล
แบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม

แบบทดสอบก่อนอบรม

แบบทดสอบหลังอบรม