รายละเอียดหลักสูตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. MICROSOFT WORD (จำนวน 6 ช.ม.)

 • ภาพรวมของโปรมแกรม Word

 • เทคนิคการใช้เครื่องมือของโปรแกรม

 • การทำจดหมายเวียน

 • การใช้โปรแกรม Word เพื่องานวิจัย

  • การตั้งค่าสไตล์

  • การตั้งค่าหน้ากระดาษ

  • การใส่เลขหน้า/หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  • ตัวแบ่งส่วน

  • การอ้างอิง

  • สารบัญอัตโนมัติ

2. MICROSOFT WORD (จำนวน 3 ช.ม.)

 • ภาพรวมของโปรมแกรม Word

 • เทคนิคการใช้เครื่องมือของโปรแกรม

 • การทำจดหมายเวียน


3. MICROSOFT Excel พื้นฐาน (จำนวน 6 ช.ม.)

 • เรียนรู้ความสามารถโดยรวมของโปรแกรม Excel

 • เทคนิคการใช้เครื่องมืออาชีพอย่างมืออาชีพ

 • การจัดเรียงและการคัดกรองข้อมูล (Data Sort, Filter and Advanced Filter)

  • การตั้งค่าการพิมพ์ (Print setting)

  • การใช้แป้นพิมพ์ลัด (Keyboard Shortcut)

  • การจัดรูปแบบเซลล์ (Format Cells...)

 • การใช้สูตรเบื้องต้น

  • SUM

  • AVERAGE

  • MAX

  • MIN

  • STD

  • COUNT

  • COUNTA

  • COUNIF

  • IF

  • การสร้างกราฟ

4. MICROSOFT Excel พื้นฐาน (จำนวน 3 ช.ม.)

 • เรียนรู้ความสามารถโดยรวมของโปรแกรม Excel

 • เทคนิคการใช้เครื่องมืออาชีพอย่างมืออาชีพ

 • การจัดเรียงและการคัดกรองข้อมูล (Data Sort, Filter and Advanced Filter)

  • การตั้งค่าการพิมพ์ (Print setting)

  • การใช้แป้นพิมพ์ลัด (Keyboard Shortcut)

  • การจัดรูปแบบเซลล์ (Format Cells...)

5. MICROSOFT Excel เพื่อบริหารจัดการข้อมูล (จำนวน 6 ช.ม.)

 1. ความแตกต่างระหว่าง Office 2019 กับ Office 365

 2. การตรวจสอบ Account@o365.msu.ac.th

 3. ภาพรวมการใช้โปรแกรม Microsoft o365

 4. เทคนิคการใช้เครื่องมืออย่างมืออาชีพ

  1. การกำหนดพื้นที่กระดาษก่อนพิมพ์

  2. การกำหนดหัวกระดาษตารางซ้ำ

  3. การทำหัวกระดาษ-ท้ายกระดาษ

  4. การกำหนดพื้นที่การพิมพ์

  5. การกำหนดเลขหน้าแบบกำหนดเอง

  6. การตั้งค่า Format Cell

  7. Short Cut

  8. คำสั่ง Auto Fill

  9. คำสั่ง Auto Complete

  10. คำสั่ง Flash Fill

  11. การจัดเรียงและกรองข้อมูล (Sort&Filter)

  12. การตรึงแนวของเอกสาร

 5. เทคนิคการใช้สูตรคำนวณ

  1. กลุ่มฟังก์ชันด้านวันที่และเวลา

  2. กลุ่มฟังก์ชันด้านข้อความและอักษร

  3. กลุ่มฟังก์ชันด้านคณิตศาสตร์

  4. กลุ่มฟังก์ชันด้านสถิติ

  5. การสร้างกราฟ

 6. เทคนิคการกำหนดข้อความตามเงื่อนไข (Conditional Formatting)

  1. การตรวจหาข้อความที่มีค่าซ้ำ ด้วย Conditional Formatting

  2. การแสดงข้อมูลด้วยการใช้สูตร VLOOKUP และการซ่อนค่าความผิดพลาดของ #N/A

  3. การตรวจสอบของข้อมูล

  4. การทำสรุปรายงานเสนอผู้บริหารด้วย Pivot Table

  5. การแทรกรูปภาพด้วย Code

  6. การใช้ POWER QUERY เบื้องต้น


6. การใชัโปรแกรม Power BI ระดับพื้นฐาน (จำนวน 6 ช.ม.)

▪ การดาวน์โหลด และติดตั้ง Power BI Desktop

▪ การติดตั้ง Power BI Desktop

▪ แนะนำโปรแกรม Power BI Desktop

▪ วิธีการตั้งค่าเริ่ม,ตั้งค่าภาษา,ความต้องการของระบบ

▪ การใช้งาน Power BI Desktop

▪ การกำหนดให้ข้อมูลแถวแรกของข้อมูลเป็น Column Headers

▪ การ Manage Column, Choose / Remove

▪ การแยกข้อมูลใน Column

▪ การ Replace ค่าต่าง ๆ

▪ การเปลี่ยน Data Type

▪ การ Combine Data ด้วย Merge Queries

▪ การ Combine Data ด้วย Append Queries

▪ การจัดการ Text Format

▪ การ Extract Text

▪ การจัดการ Date & Time

▪ การ Custom Column

▪ การ Duplicate Column

▪ การ Add Conditional Column

▪ การ Group Data

▪ การ Get Data หรือการนำเข้าข้อมูลแบบต่างๆ

▪ การ Transform Data

▪ การจัดการ Data Model

▪ การทำ Dashboard อย่างมืออาชีพ7. การใช้งาน Google DataStudio เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลระดับพื้นฐาน (จำนวน 6 ช.ม.)

 • พื้นฐานการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel และ Google Sheet

 • การเตรียมข้อมูลสำหรับทำ Data Visualization

 • ฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับสรุปข้อมูลก่อนทำ Data Visulization

 • รูปแบบของ Data Visuliztion

 • การใช้งาน Google Data Studio

 • Workshop : การประยุกต์ใช้ Google Sheet & Google Data Studio ในการแสดงข้อมูลอย่างง่าย
8. การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Microsoft PowerPoint) ระดับกลาง(จำนวน 3 ช.ม.)