📒 การใช้โปรแกรม Photoshop สำหรับนิสิตภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อบรมวันที่ 31 ก.ค. 2564 คลิกเข้าอบรมออนไลน์

📒 การนำเสนอข้อมูลผ่านอินโฟกราฟฟิค สำหรับนิสิต สาขาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ อบรมวันที่ 3 ,9 ส.ค. 2564 คลิกเข้าอบรมออนไลน์

📒 การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ขั้นกลาง สำหรับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ อบรมวันที่ 7 ส.ค. 2564 คลิกเข้าอบรมออนไลน์

📒 การใช้โปรแกรม illustrator สำหรับนิสิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อบรมวันที่ 7 ส.ค. 2564 คลิกเข้าอบรมออนไลน์

📒 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น สำหรับนิสิต สาขาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อบรมวันที่ 7 ส.ค. 2564 คลิกเข้าอบรมออนไลน์

📒 การใช้โปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้น สำหรับนิสิต สาขาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อบรมวันที่ 8 ส.ค. 2564 คลิกเข้าอบรมออนไลน์

📒 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom อบรมวันที่ 10 ,16 ส.ค. 2564 คลิกเข้าอบรมออนไลน์

📒 การจัดอบรมให้นักเรียนโครงการ วมว. หลักสูตร Data Visualization แบบรวดเร็วและเข้าใจง่าย(มัธยมศึกษา 5) วันที่ 13 ส.ค. 2564 คลิกเข้าอบรมออนไลน์