รายงานผลการดำเนินรอบ 9 เดือน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564