ตารางอบรมประจำเดือน กุมภาพันธ์

WebEx Meeting

โดยมีวัตถุประสงค์
:
เพื่อการใช้โปรแกรม WebEx Meeting สำหรับการประชุม/การจัดการเรียนการสอน

กลุ่มเป้าหมาย
: บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รูปแบบการอบรม
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการทำงานในที่พักอาศัย (Work From Home : WFH) (ฉบับที่ 17)
จึงขอปรับเปลี่ยนการอบรม ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. เป็นในรูปแบบ Online
โดยทางสำนักคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการการจัดส่งข้อมูลการเข้าอบรมไปยังอีเมล์ที่ท่านได้สมัครเข้าอบรม ..

ผ่านการอบรม : ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

Microsoft Excel ระดับพื้นฐาน-ระดับกลาง

กลุ่มเป้าหมาย
: บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 40 คน

รูปแบบการอบรม
ขอปรับเปลี่ยนการอบรม ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30-16.00 น. เป็นในรูปแบบ Online
รุ่นที่1 :: วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. - 16.00 น.

ลิงค์สำหรับการเข้าประชุม : หรือคลิกลิงค์จาการเข้าอีเมล์ที่ท่านใช้สมัครอบรม ค่ะ

จำนวนผู้สมัครเข้าอบรม 40 ท่าน

ผ่านการอบรม : ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์


จำนวนผู้สมัครเข้าอบรม 40ท่าน

ผ่านการอบรม : ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์


การใช้ Microsoft 365

กลุ่มเป้าหมาย
: บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รูปแบบการอบรม
1.
อบรมแบบ Online ผ่าน Cisco WebEx Meetings <<(คลิกเข้าอบรม)
รุ่นที่1 :: วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
กำหนดการอบรมออนไลน์
เวลา 9.00 -9.30 น. ลงทะเบียนเข้าอบรม
เวลา 9.30 - 10.30 ภาพรวมของ Microsoft 365
เวลา 10.30 - 10.45 พักเบรก
เวลา 10.45 - 12.00 Microsoft Team
เวลา 13.30- 14.30 One Drive
เวลา 14.30 - 14.45 พักเบรก
เวลา 14.45 - 15.30 Office 365 และ
ประเมินความความพึงพอใจการอบรม

ผ่านการอบรม : ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์