การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ระดับพื้นฐาน-กลาง

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ระดับพื้นฐาน-กลาง

รูปแบบการอบรม
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการทำงานในที่พักอาศัย (Work From Home : WFH) (ฉบับที่ 17)
จึงขอปรับเปลี่ยนการอบรม ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 9.30-16.00 น. เป็นในรูปแบบ Online

รุ่นที่1 :: วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. - 16.00 น.

ลิงค์สำหรับการเข้าประชุม : หรือคลิกลิงค์จาการเข้าอีเมล์ที่ท่านใช้สมัครอบรม ค่ะ

จำนวนผู้สมัครเข้าอบรม 40 ท่าน

ผ่านการอบรม : ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ : บุคลากร กองทะเบียนและประมวลผล เข้าอบรม ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร มมส.
รายะเลียดหลักสูตร

1. เรียนรู้ความสามารถโดยรวมของโปรแกรม Excel

2. เทคนิคการใช้เครื่องมืออาชีพอย่างมืออาชีพ

การจัดเรียงและการคัดกรองข้อมูล (Data Sort, Filter and Advanced Filter)

เทคนิคอื่นๆ เช่น

  • เทคนิคการตั้งค่าการพิมพ์ (Print setting)

  • เทคนิคการตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page layout)

  • เทคนิคการใช้แป้นพิมพ์ลัด (Keyboard Shortcut)

  • การจัดรูปแบบเซลล์ (Format Cells...)

3. ฟังก์ชันพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน

กลุ่มฟังชันด้านวันที่และเวลา

   • วันที่ เช่น DATE,YEAR,MONTH,DAY,WEEKDAY,TODAY

   • เวลา เช่น TIME,HOUR

กลุ่มฟังก์ชันด้านข้อความและอักษร

   • ดึงอักขระบางส่วนออกจากข้อความ เช่น LEFT,RIGHT,MID

   • การรวมอักขระเข้าด้วยกัน เช่น CONCATENATE,CONCAT

กลุ่มฟังก์ชันด้านคณิตศาสตร์และด้านสถิติ

การหาผลรวม เช่น SUM,SUMIF
การนับจำนวน เช่น COUNT, COUNTA, COUNTIF
การจัดลำดับ เช่น MAX, MIN,AVERAGE

4. การหาผลรวม และการนับจำนวน แบบมีเงื่อนไข (1 เงื่อนไข หรือมากกว่า 1 เงื่อนไข)

5. การสร้างตารางฐานข้อมูลพนักงานเบื้องต้น

6. การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional Formatting)

7. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data validation)

8. การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการประมวลผลข้อมูล

การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ตาราง Pivot Table

9. เครื่องมือในการป้องกันฐานข้อมูล

การป้องกันการแก้ไขข้อมูลในเวิร์กชีท (Data Protection)
การใส่รหัสผ่านเพื่อป้องกันการเปิดไฟล์
การยกเลิกการป้องกัน

10. การออกแบบกราฟแสดงข้อมูล

ผ่านการอบรม : ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์