ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม
Cisco WebEx Meeting

โดยมีวัตถุประสงค์
:
เพื่อการใช้โปรแกรม WebEx Meeting สำหรับการประชุม/การจัดการเรียนการสอน

กลุ่มเป้าหมาย
: บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รูปแบบการอบรม
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการทำงานในที่พักอาศัย (Work From Home : WFH) (ฉบับที่ 17)
จึงขอปรับเปลี่ยนการอบรม ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. เป็นในรูปแบบ Online

ลิงค์สำหรับการเข้าประชุม : หรือคลิกลิงค์จาการเข้าอีเมล์ที่ท่านใช้สมัครอบรม ค่ะ


วิทยากร : นางสาวศิริรัตน์ จันไต้

ผ่านการอบรม : ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์