ตารางอบรมประจำเดือน พฤษภาคม 2564

สมัครเข้าอบรม

ตรวจสอบรายชื่อผู้อบรม


การใช้งาน Platform Cisco WebEx
กลุ่มเป้าหมาย

: บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น.

วิธีการอบรม :: อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม WebEx Meeting

รายละเอียดการอบรม

 • แนะนำภาพรวม Platform Cisco Webex

 • สอนการใช้งาน Webex Meeting

 • สอนการใช้งาน Webex Trainning

 • สอนการใช้งาน Webex Even

 • Q&A

ผ่านการอบรม : ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากร : บุคลากรภายนอก

การใช้โปรแกรม Microsoft Word

กลุ่มเป้าหมาย
: นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 - 15.30 น.

รายละเอียดการอบรม

MICROSOFT WORD

 • ภาพรวมของโปรมแกรม Word

 • เทคนิคการใช้เครื่องมือของโปรแกรม

 • การตั้งค่าสไตล์

 • การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 • การใส่เลขหน้า/หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 • ตัวแบ่งส่วน

 • การอ้างอิง

 • สารบัญอัตโนมัติ

 • จดหมายเวียน


ผ่านการอบรม : ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากร : นางสาวศิริรัตน์ จันไต้