ตารางอบรมประจำเดือน มิถุนายน 2564

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel

กลุ่มเป้าหมาย
: นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 2564 เวลา9.30 -15.30 น.

รายละเอียดการอบรม

1. เรียนรู้ความสามารถโดยรวมของโปรแกรม Excel

2. เทคนิคการใช้เครื่องมืออาชีพอย่างมืออาชีพ

การจัดเรียงและการคัดกรองข้อมูล (Data Sort, Filter and Advanced Filter)

เทคนิคอื่นๆ เช่น

  • เทคนิคการตั้งค่าการพิมพ์ (Print setting)

  • เทคนิคการตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page layout)

  • เทคนิคการใช้แป้นพิมพ์ลัด (Keyboard Shortcut)

  • การจัดรูปแบบเซลล์ (Format Cells...)

3. การใช้สูตรเบื้องต้น

4. การสร้างกราฟ

ผ่านการอบรม : ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากรอบรม : นางสาวศิริรัตน์ จันไต้

การใช้งาน Google Data Studio เพื่อการวิเคราะ์ข้อมูล ระดับพื้นฐาน

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 45 ท่าน

สถานที่จัดอบรม : Online วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดการอบรม

 • ภาพรวมของ Google DataStudio

 • แหล่งที่มาของข้อมูล

 • การออกแบบข้อมูล

 • การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้าง DashBoard

 • การเลือกใช้กราฟแต่ละชนิด

 • การสร้างตกแต่ง DashBoard

 • การตั้งค่าการแชร์ DashBoard

 • การนำ DashBard ไปเผยแพร่ บน Google Site

ผ่านการอบรม : ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากร : นางสิรีวรรณ ตติยรัตน์การใช้งาน Google Form เพื่อสร้างแบบทดสอบและGoogle Sheet

กลุ่มเป้าหมาย
: นิสิต คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 24 มิถุนายน 2564

รายละเอียดการอบรม

 1. ตัวอย่างการสร้างข้อสอบแต่ละประเภทด้วย Google Form

 2. ตัวอย่างข้อสอบไฟล์ Doc เพื่อสร้างข้อสอบ

ผ่านการอบรม : ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากร : นางสาวศิริรัตน์ จันไต้ / นางสิรีวรรณ ตติยรัตน์