ตารางอบรมประจำเดือน มีนาคม 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ระดับกลาง


กลุ่มเป้าหมาย
:: นักวิชาการคอมพิวเตอร์/ผู้ดูแลเว็บไซต์ สำหรับบุุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับจำนวน
:: 50 ท่าน

วันที่อบรม
:: วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
เวลา 8.30-16.30 น.

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
:: ใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากร
:: คุณสุกัญญา สิตวัน

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
หลักสูตร "การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ระดับกลาง สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์"

 • 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน

 • 09.00-10.30 น. Session 1 : ทำความรู้จักกับ WorPress

Session 2 : การเพิ่มข้อมูลเนื้อหาลงเว็บไซต์แบบ Page

 • 10.30-10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง

 • 10.40-12.00 น. Session 3 : การเพิ่มข้อมูลเนื้อหาลงเว็บไซต์แบบ Post , การแยกเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่

Session 4 : การสร้างเมนู และปรับแต่งเมนูใช้เอง

 • 12.00-13.00 น. พักกลางวัน

 • 13.00-14.30 น. Session 5 : การใช้งานปลั๊กอิน Slider Revolution เบื้องต้น

Session 6 : การจัดการข้อมูลและการปรับแต่งเว็บไซต์

 • 14.30-14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง

 • 14.40-16.30 น. Session 7 : ติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมเสริม


หมายเหตุ กำหนดการและกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


การใช้โปรแกรม Office เพื่อการทำงาน


กลุ่มเป้าหมาย
: นิสิตคคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย

วันที่ 20 มีนาคม 2564

รายละเอียดการอบรม

MICROSOFT WORD

 • ภาพรวมของโปรมแกรม Word

 • เทคนิคการใช้เครื่องมือของโปรแกรม

 • การตั้งค่าสไตล์

 • การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 • การใส่เลขหน้า/หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 • ตัวแบ่งส่วน

 • การอ้างอิง

 • สารบัญอัตโนมัติ

 • จดหมายเวียน

MICROSOFT EXCEL

1. เรียนรู้ความสามารถโดยรวมของโปรแกรม Excel

2. เทคนิคการใช้เครื่องมืออาชีพอย่างมืออาชีพ

การจัดเรียงและการคัดกรองข้อมูล (Data Sort, Filter and Advanced Filter)

เทคนิคอื่นๆ เช่น

  • เทคนิคการตั้งค่าการพิมพ์ (Print setting)

  • เทคนิคการตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page layout)

  • เทคนิคการใช้แป้นพิมพ์ลัด (Keyboard Shortcut)

  • การจัดรูปแบบเซลล์ (Format Cells...)

3. การใช้สูตรเบื้องต้น

 • SUM

 • AVERAGE

 • MAX

 • MIN

 • STD

 • COUNT

 • COUNTA

 • COUNIF

 • IF

4. การสร้างกราฟ

MICROSOFT POWERPOINT

 • ภาพรวมของโปรมแกรม Word

 • เทคนิคการใช้เครื่องมือของโปรแกรม

ผ่านการอบรม : ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากร : นางสาวศิริรัตน์ จันไต้ / นายปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว


การใช้โปรแกรม Microsoft Word


กลุ่มเป้าหมาย
: นิสิตคคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 21 มีนาคม 2564

รายละเอียดการอบรม

MICROSOFT WORD

 • ภาพรวมของโปรมแกรม Word

 • เทคนิคการใช้เครื่องมือของโปรแกรม

 • การตั้งค่าสไตล์

 • การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 • การใส่เลขหน้า/หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 • ตัวแบ่งส่วน

 • การอ้างอิง

 • สารบัญอัตโนมัติ

 • จดหมายเวียน


ผ่านการอบรม : ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากร : นางสาวศิริรัตน์ จันไต้


Microsoft Excel พื้นฐาน


กลุ่มเป้าหมาย
: นิสิตคณะเทคโนโลยี

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้องบี411

รายละเอียดการอบรม

1. เรียนรู้ความสามารถโดยรวมของโปรแกรม Excel

2. เทคนิคการใช้เครื่องมืออาชีพอย่างมืออาชีพ

การจัดเรียงและการคัดกรองข้อมูล (Data Sort, Filter and Advanced Filter)

เทคนิคอื่นๆ เช่น

  • เทคนิคการตั้งค่าการพิมพ์ (Print setting)

  • เทคนิคการตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page layout)

  • เทคนิคการใช้แป้นพิมพ์ลัด (Keyboard Shortcut)

  • การจัดรูปแบบเซลล์ (Format Cells...)

3. การใช้สูตรเบื้องต้น

4. การสร้างกราฟ

ผ่านการอบรม : ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากรอบรม : นางสาวศิริรัตน์ จันไต้Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย
: บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กองทะเบียนและประมวลผล , ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา,กองบริการการศึกษา,กองกิจการนิสิต)

รูปแบบการอบรม
ขอปรับเปลี่ยนการอบรม ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 9.30-16.00 น. เป็นในรูปแบบ OnSite ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บี410 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


รายละเอียดการอบรม


 • ความแตกต่างระหว่าง Office 2019 กับ Office 365

 • การตรวจสอบ Account@o365.msu.ac.th

 • ภาพรวมการใช้โปรแกรม Microsoft o365

 • เทคนิคการใช้เครื่องมืออย่างมืออาชีพ

  • การกำหนดพื้นที่กระดาษก่อนพิมพ์

  • การกำหนดหัวกระดาษตารางซ้ำ

  • การทำหัวกระดาษ-ท้ายกระดาษ

  • การกำหนดพื้นที่การพิมพ์

  • การกำหนดเลขหน้าแบบกำหนดเอง

  • การตั้งค่า Format Cell

  • Short Cut

  • คำสั่ง Auto Fill

  • คำสั่ง Auto Complete

  • คำสั่ง Flash Fill

  • การจัดเรียงและกรองข้อมูล (Sort&Filter)

  • การตรึงแนวของเอกสาร

 • เทคนิคการใช้สูตรคำนวณ

  • กลุ่มฟังก์ชันด้านวันที่และเวลา

  • กลุ่มฟังก์ชันด้านข้อความและอักษร

  • กลุ่มฟังก์ชันด้านคณิตศาสตร์

  • กลุ่มฟังก์ชันด้านสถิติ

  • การสร้างกราฟ

 • เทคนิคการกำหนดข้อความตามเงื่อนไข (Conditional Formatting)

  • การตรวจหาข้อความที่มีค่าซ้ำ ด้วย Conditional Formatting

  • การแสดงข้อมูลด้วยการใช้สูตร VLOOKUP และการซ่อนค่าความผิดพลาดของ #N/A

  • การตรวจสอบของข้อมูล

  • การทำสรุปรายงานเสนอผู้บริหารด้วย Pivot Table

  • การแทรกรูปภาพด้วย Code

  • การใช้ POWER QUERY เบื้องต้น

ผ่านการอบรม : ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากรอบรม : นางสาวศิริรัตน์ จันไต้


การใช้โปรแกรม POWER BI

กลุ่มเป้าหมาย
: บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กองทะเบียนและประมวลผล , ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา,กองบริการการศึกษา,กองกิจการนิสิต)

รูปแบบการอบรม
ขอปรับเปลี่ยนการอบรม ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 9.30-16.00 น. เป็นในรูปแบบ OnSite ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บี410 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


รายละเอียดหลักสูตร

▪ การดาวน์โหลด และติดตั้ง Power BI Desktop

▪ การติดตั้ง Power BI Desktop

▪ แนะนำโปรแกรม Power BI Desktop

▪ วิธีการตั้งค่าเริ่ม,ตั้งค่าภาษา,ความต้องการของระบบ

▪ การใช้งาน Power BI Desktop

▪ การกำหนดให้ข้อมูลแถวแรกของข้อมูลเป็น Column Headers

▪ การ Manage Column, Choose / Remove

▪ การแยกข้อมูลใน Column

▪ การ Replace ค่าต่าง ๆ

▪ การเปลี่ยน Data Type

▪ การ Combine Data ด้วย Merge Queries

▪ การ Combine Data ด้วย Append Queries

▪ การจัดการ Text Format

▪ การ Extract Text

▪ การจัดการ Date & Time

▪ การ Custom Column

▪ การ Duplicate Column

▪ การ Add Conditional Column
▪ การ Group Data
▪ การ Get Data หรือการนำเข้าข้อมูลแบบต่างๆ

▪ การ Transform Data

▪ การจัดการ Data Model
▪ การทำ Dashboard อย่างมืออาชีพ

Link Share : shorturl.at/gtU46

ดาวน์โหลด Power BI : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

วิทยากรอบรม : นายปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว