สม้ครอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ระดับกลาง

กลุ่มเป้าหมาย
:: นักวิชาการคอมพิวเตอร์/ผู้ดูแลเว็บไซต์ สำหรับบุุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับจำนวน
:: 50 ท่าน

วันที่อบรม
:: วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
เวลา 8.30-16.30 น.

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
:: ใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากร
:: คุณสุกัญญา สิตวัน


กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
หลักสูตร "การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ระดับกลาง สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์"

  • 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน

  • 09.00-10.30 น. Session 1 : ทำความรู้จักกับ WorPress

Session 2 : การเพิ่มข้อมูลเนื้อหาลงเว็บไซต์แบบ Page

  • 10.30-10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง

  • 10.40-12.00 น. Session 3 : การเพิ่มข้อมูลเนื้อหาลงเว็บไซต์แบบ Post , การแยกเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่

Session 4 : การสร้างเมนู และปรับแต่งเมนูใช้เอง

  • 12.00-13.00 น. พักกลางวัน

  • 13.00-14.30 น. Session 5 : การใช้งานปลั๊กอิน Slider Revolution เบื้องต้น

Session 6 : การจัดการข้อมูลและการปรับแต่งเว็บไซต์

  • 14.30-14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง

  • 14.40-16.30 น. Session 7 : ติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมเสริม


หมายเหตุ กำหนดการและกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สมัครอบรม wordpress ระดับกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (การตอบกลับ)