ตารางอบรมประจำเดือน เมษายน 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

รูปแบบการอบรม
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการทำงานในที่พักอาศัย (Work From Home : WFH)
จึงขอปรับเปลี่ยนการอบรม ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 - 16.30


การใช้งาน Google Data Studio
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับพื้นฐาน

อบรม 29 เมษายน 2564 เวลา 8.30 -16.30 น.

กลุ่มเป้าหมาย
:
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 29 เมษายน 2564

รายละเอียดการอบรม

 • ภาพรวมของ Google DataStudio

 • แหล่งที่มาของข้อมูล

 • การออกแบบข้อมูล

 • การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้าง DashBoard

 • การเลือกใช้กราฟแต่ละชนิด

 • การสร้างตกแต่ง DashBoard

 • การตั้งค่าการแชร์ DashBoard

 • การนำ DashBard ไปเผยแพร่ บน Google Site

ผ่านการอบรม : ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากร : นางสาวศิริรัตน์ จันไต้ / นางสิรีวรรณ ตติยรัตน์


การใช้งาน Google Data Studio
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับพื้นฐาน

อบรมวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บี414

กลุ่มเป้าหมาย
:
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ,กองบริการการศึกษา ,กองกิจการนิสิต

วันที่ 8 เมษายน 2564

รายละเอียดการอบรม

 • ภาพรวมของ Google DataStudio

 • แหล่งที่มาของข้อมูล

 • การออกแบบข้อมูล

 • การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้าง DashBoard

 • การเลือกใช้กราฟแต่ละชนิด

 • การสร้างตกแต่ง DashBoard

 • การตั้งค่าการแชร์ DashBoard

 • การนำ DashBard ไปเผยแพร่ บน Google Site

ผ่านการอบรม : ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากร : นางสาวศิริรัตน์ จันไต้ / นางสิรีวรรณ ตติยรัตน์