สมัครอบรม หลักสูตร การใช้งาน Google Data Studio
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับพื้นฐาน

อบรมวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 9.30- 16.30 น.

การใช้งาน Google Data Studio
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับพื้นฐาน

กลุ่มเป้าหมาย
:
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 29 เมษายน 2564

รายละเอียดการอบรม

  • ภาพรวมของ Google DataStudio

  • แหล่งที่มาของข้อมูล

  • การออกแบบข้อมูล

  • การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้าง DashBoard

  • การเลือกใช้กราฟแต่ละชนิด

  • การสร้างตกแต่ง DashBoard

  • การตั้งค่าการแชร์ DashBoard

  • การนำ DashBard ไปเผยแพร่ บน Google Site

ผ่านการอบรม : ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากร : นางสาวศิริรัตน์ จันไต้ / นางสิรีวรรณ ตติยรัตน์