ตารางการอบรมประจำเดือน กรกฏาคม 2564

การใช้ โปรแกรม Photoshop

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่จัดอบรม : Online Cisco WebEx

อบรมวันที่ 31 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.30 - 16.30 น.

วิทยากร : คุณสิทธิ์ เอมดีคลิกเข้าอบรมออนไลน์

การใชั Google Site เพื่อพัฒนาพัฒนาเว็บไซต์

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิต คณะวิทยาศาสตร์

สถานที่จัดอบรม : Online Cisco WebEx

อบรมวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น.

วิทยากร : คุณศิริรัตน์ จันไต้คลิกเข้าอบรมออนไลน์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานสำหรับนิสิต : โปรแกรม Microsoft Excel

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

สถานที่จัดอบรม : Online Cisco WebEx

วันที่อบรม 25 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.30 - 16.30 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างข้อมูล

รายละเอียดหลักสูตร

 1. ภาพรวมการใช้โปรแกรม Microsoft o365

 2. เทคนิคการใช้เครื่องมืออย่างมืออาชีพ

  1. การกำหนดพื้นที่กระดาษก่อนพิมพ์

  2. การกำหนดหัวกระดาษตารางซ้ำ

  3. การทำหัวกระดาษ-ท้ายกระดาษ

  4. การกำหนดพื้นที่การพิมพ์

  5. การกำหนดเลขหน้าแบบกำหนดเอง

  6. การตั้งค่า Format Cell

  7. Short Cut

  8. คำสั่ง Auto Fill

  9. คำสั่ง Auto Complete

  10. คำสั่ง Flash Fill

  11. การจัดเรียงและกรองข้อมูล (Sort&Filter)

  12. การตรึงแนวของเอกสาร

 3. เทคนิคการใช้สูตรคำนวณ

  1. กลุ่มฟังก์ชันด้านวันที่และเวลา

  2. กลุ่มฟังก์ชันด้านข้อความและอักษร

  3. กลุ่มฟังก์ชันด้านคณิตศาสตร์

  4. กลุ่มฟังก์ชันด้านสถิติ

  5. การสร้างกราฟ


วิทยากร : คุณศิริรัตน์ จันไต้

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานสำหรับนิสิต : โปรแกรม Microsoft Word

ลุ่มเป้าหมาย : นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยการศาสตร์

สถานที่จัดอบรม : Online Cisco WebEx

วันที่ 26 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร

 • ภาพรวมของโปรมแกรม Word

 • เทคนิคการใช้เครื่องมือของโปรแกรม

 • การทำจดหมายเวียน

 • การใช้โปรแกรม Word เพื่องานวิจัย

  • การตั้งค่าสไตล์

  • การตั้งค่าหน้ากระดาษ

  • การใส่เลขหน้า/หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  • ตัวแบ่งส่วน

  • การอ้างอิง

  • สารบัญอัตโนมัติ

วิทยากร : คุณศิริรัตน์ จันไต้

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยการศาสตร์

สถานที่จัดอบรม : Online Cisco WebEx

อบรมวันที่ 26 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.

วิทยากร : คุณศิริรัตน์ จันไต้

คลิกเข้าอบรมออนไลน์

การใช้โปรแกรม Excel ระดับกลาง & Google Data Studio

กลุ่มสถานที่จัดอบรม : Online Cisco WebEx

วันที่อบรม 14 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น.

วิทยากร : คุณศิริรัตน์ จันไต้

ลงชื่อเข้าอบรม

แบบประเมินผลความพึงพอใจ

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง


การใช้ Infographic

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิต คณะวิทยาศาสตร์

สถานที่จัดอบรม : Online Cisco WebEx

วันที่อบรม 15 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น.

วิทยากร : คุณสิรีวรรณ ตติยรัตน์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

กิจกรรม KM การรู้จัก Data Visualization

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์

สถานที่จัดอบรม : Online Cisco WebEx

วันที่อบรม 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.30 - 15.30 น.

วิทยากร : คุณสิรีวรรณ ตติยรัตน์