ตารางการอบรมประจำเดือน กันยายน 2564

🩸การใช้โปรแกรม Cisco WebEx Meeting เพื่อการประชุมออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

🔑 วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 9.00-15.00 น. ขอปรับเวลา เป็น 13.30 - 16.30 น.

วิทยากร : งานพัฒนาศักยภาพและสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


🩸การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Angular ระดับพื้นฐาน-กลาง (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 วัน)

กลุ่มเป้าหมาย : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

🔑 วันที่ 14 ก.ย. 2564 ระดับพื้นฐาน เวลา 13.30-16.30

🔑 วันที่ 16 ก.ย. 2564 ระดับพื้นกลาง เวลา 13.30-16.30

วิทยากร : คุณปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


🩸ารออกแบบและดูแลระบบเครือข่ายในยุคดิจิทัล

กลุ่มเป้าหมาย : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่สนใจ

🔑 วันที่ 17 ก.ย. 2564 ระดับพื้นฐาน เวลา 19.00-15.00

ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ เนื่องจาก หลักสูตรอบรม ขอเลื่อนวันอบรม...โดยจะประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลวันเวลาที่ชัดเจนอีกครั้ง...

วิทยากร : บุคลากร งานระบบเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม