ตารางการอบรมประจำเดือน สิงหาคม 2564

การจัดการสำนักงานด้วยการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel ในการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

สถานที่จัดอบรม : Online Cisco WebEx

วันที่อบรม 20 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 - 16.30 น.

วิทยากร : คุณศิริรัตน์ จันไต้


การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำData Visualization

กลุ่มเป้าหมาย : โครงการ วมว

สถานที่จัดอบรม : Online Cisco WebEx

วันที่อบรม 13 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 - 16.30 น.

รายละเอียดการอบรม

 • ภาพรวมของ Google DataStudio

 • แหล่งที่มาของข้อมูล

 • การออกแบบข้อมูล

 • การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้าง DashBoard

 • การเลือกใช้กราฟแต่ละชนิด

 • การสร้างตกแต่ง DashBoard

 • การตั้งค่าการแชร์ DashBoard

 • การนำ DashBard ไปเผยแพร่ บน Google Site

วิทยากร : คุณศิริรัตน์ จันไต้


การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานสำหรับนิสิต : โปรแกรม Microsoft Word

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิต สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่จัดอบรม : Online Cisco WebEx

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร

 • ภาพรวมของโปรมแกรม Word

 • เทคนิคการใช้เครื่องมือของโปรแกรม

 • การทำจดหมายเวียน

 • การใช้โปรแกรม Word เพื่องานวิจัย

  • การตั้งค่าสไตล์

  • การตั้งค่าหน้ากระดาษ

  • การใส่เลขหน้า/หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  • ตัวแบ่งส่วน

  • การอ้างอิง

  • สารบัญอัตโนมัติ

วิทยากร : คุณศิริรัตน์ จันไต้

การใช้โปรแกรม illustrator

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิต สาขา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่จัดอบรม : Online Cisco WebEx

อบรมวันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 - 16.00 น.

วิทยากร : คุณสิทธิ์ เอมดี

การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ขั้นกลาง สำหรับนิสิต

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิต คณะวิทยาศาสตร์

สถานที่จัดอบรม : Online Cisco WebEx

บรมวันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 - 16.00 น.

วิทยากร : คุณสุกัญญา สิตตวัน


การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานสำหรับนิสิต : โปรแกรม Microsoft Excel

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิต สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่จัดอบรม : Online Cisco WebEx

วันที่อบรม 7 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 - 16.00 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างข้อมูล

รายละเอียดหลักสูตร

 1. ภาพรวมการใช้โปรแกรม Microsoft o365

 2. เทคนิคการใช้เครื่องมืออย่างมืออาชีพ

  1. การกำหนดพื้นที่กระดาษก่อนพิมพ์

  2. การกำหนดหัวกระดาษตารางซ้ำ

  3. การทำหัวกระดาษ-ท้ายกระดาษ

  4. การกำหนดพื้นที่การพิมพ์

  5. การกำหนดเลขหน้าแบบกำหนดเอง

  6. การตั้งค่า Format Cell

  7. Short Cut

  8. คำสั่ง Auto Fill

  9. คำสั่ง Auto Complete

  10. คำสั่ง Flash Fill

  11. การจัดเรียงและกรองข้อมูล (Sort&Filter)

  12. การตรึงแนวของเอกสาร

 3. เทคนิคการใช้สูตรคำนวณ

  1. กลุ่มฟังก์ชันด้านวันที่และเวลา

  2. กลุ่มฟังก์ชันด้านข้อความและอักษร

  3. กลุ่มฟังก์ชันด้านคณิตศาสตร์

  4. กลุ่มฟังก์ชันด้านสถิติ

  5. การสร้างกราฟ


วิทยากร : คุณศิริรัตน์ จันไต้

การใช้ Infographic

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิต คณะวิทยาศาสตร์

สถานที่จัดอบรม : Online Cisco WebEx

วันที่อบรม 9 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น.

วิทยากร : คุณสิรีวรรณ ตติยรัตน์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิต สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่จัดอบรม : Online Cisco WebEx

วันที่อบรม 26 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.

วิทยากร : คุณสิรีวรรณ ตติยรัตน์


การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เพื่อการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สถานที่จัดอบรม : Online Cisco WebEx

วันที่อบรม 27 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น.

วิทยากร : คุณศิริรัตน์ จันไต้