สม้ครอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ระดับพื้นฐาน

โดยมีวัตถุประสงค์ :: เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้ง WordPress on localhost และการตั้งค่าพื้นฐานที่จำเป็นหลังการติดตั้งเสร็จ
กลุ่มเป้าหมาย :: นักวิชาการคอมพิวเตอร์/ผู้ดูแลเว็บไซต์ สำหรับบุุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับจำนวน :: 30 ท่าน

วันที่อบรม :: วันศุกร์ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น.

สิ่งที่ท่านจะได้รับ :: ใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากร :: คุณสุกัญญา สิตวัน


รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม การสร้างเว็บไซต์ WordPress ระดับพื้นฐาน